Downloads

 J-OWAMP source code: version (1.0, 1.2, 1.2a, 2.1, 2.1a)

 J-OWAMP executables for Windows: version (1.0, 1.2, 1.2a, 2.1, 2.1a)

 J-OWAMP executables for Linux: version (1.0, 1.2, 1.2a, 2.1, 2.1a)

 J-OWAMP userís manual: version (1.0, 2.1)

 J-OWAMP web interface: version (1.2, 1.2a, 2.1, 2.1b)

 J-OWAMP web interface userís manual